e-URA

e-URA je dokument za automatsko knjiženje ulaznih računa.

Podaci o ulaznim računima mogu se u dokument e-URA unijeti na tri načina:
1. ručnim unosom
2. učitavanjem iz eURA aplikacije za mobilne uređaje
3. učitavanjem iz datoteke 'eURA.txt'

1. RUČNI UNOS
Iako ručni unos podatka nije primarna namjena ovog dokumenta, dokument se može koristiti i na ovakav način. U tom slučaju, u svaki redak tabele ručno upisujete podatke o jednom ulaznom računu. Ovakav način rada može biti praktičan kod knjiženja većeg broja ulaznih računa, jer je brži za unos od pojedinačnog upisa svakog računa u dokument URA.

2 UČITAVANJE IZ MOBILNE APLIKACIJE 'eURA'
Pupilla d.o.o. izradila je aplikaciju eURA namjenjenu za upotrebu na mobilnim uređajima. Aplikacija dolazi u dvije verzije (za iOS i za Android operativni sustav), besplatna je, a može se preuzeti preko poveznica koje se nalaze na našim web stranicama.

Ulazne račune koji imaju odštampan e-URA kod, možete snimiti s aplikacijom eURA i podatke automatski učitati u dokument e-URA, radi automatskog knjiženja.

Klikom na gumb 'eURA', program će otvoriti prozor za povezivenje Synesis-a s mobilnom aplikacijom 'eURA'. Nakon što povezivanje bude uspješno napravljeno, program će automatski iz aplikacije eURA učitati podatke o računima čiji je OIB kupca jednak OIB-u poduzetnika kojeg ste upisali u podacima o knjizi.

Više informacija o e-URA kodu možete pronaći na našim stranicama, ali i na www.e-ura.hr.

3. UČITAVANJE IZ DATOTEKE 'eURA.txt'
U današnje vrijeme postoji sve veća potreba za automatskim prijenosom podatka između različitih aplikacija. Da bismo korisnicima omogućili da u program Synesis učitavaju knjigovodstvene podatke nastale u drugim aplikacijama, razvili smo sustav za razmjenu podataka koji se sastoji od tri datoteke: eURA.txt, eIRA.txt i eFIN.txt.

1. Datoteka eURA.txt sadrži podatke o ulaznim računima
- učitava se putem dokumenta e-URA
2. Datoteka eIRA.txt sadrži podatke o izlaznim računima
- učitava se putem dokumenta e-IRA
3. Datoteka eFIN.txt sadrži knjiženja za financijsko knjigovodstvo
- učitava se putem dokumenta Temeljnica

Klikom na gumb 'Učitaj iz datoteke', program će otvoriti prozor za odabir diska na kojem se nalazi datoteka 'eURA-txt'. Ako je datoteka uspješno pronađena, podaci o ulaznim računima biti će automatski učitani u tabelu računa.

Detaljne informacije o strukturi ovih datoteka nalaze se na našim stranicama, u sekciji 'Download'.

Ukoliko dio vašeg poslovanja pokrivaju specijalizirane aplikacije, i ako želite podatke iz tih aplikacija automatski knjižiti u program Synesis, dobavljaču tih aplikacija proslijedite opis ovih datoteka, kako bi vam mogao pripremiti datoteke za automatsko knjiženje.

SPREMANJE DOKUMENTA
Prilikom spremanja dokumenta (F7:spremi), program će automatski generirati dokumente URA, po jedan dokument za svaki redak u tabeli. Dokumenti se generiraju na isti način, bez obzira na to kako su podaci unešeni u tabelu (ručno, mobitel ili učitavanje datoteke). Ako je dokument URA uspješno generiran, u stupcu 'Knjižen kao', pojaviti će se informacija o URA broju s kojim je izvršeno knjiženje. Ako za neki račun nema podatka o URA broju, to znaći da taj račun iz nekog razloga nije uspješno automatski proknjižen u knjigu URA.

Dokumenti URA, koji su generirani ovim dokumentom, predstavljaju potpuno samostalne dokumente, koji se uvijek mogu naknadno mijenjati, dopunjavati i/ili brisati, kao da su i ručno upisani. Dapače, u knjizi URA ne postoji nikakva razlika između automatski generiranih URA i onih koje su ručno upisane.

MIJENJANJE I BRISANJE DOKUMENTA e-URA
Nakon što je jednom uspešno spremljen, dokument e-URA ne može se naknadno mijenjati ni obrisati, kako bi se uvijek mogao utvrditi redosljed izvršenih automatskih knjiženja.

KNJIŽENJE U FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO
Korisnici koji imaju modul Financijsko, u tabeli ovog dokumenta imaju i stupac 'Konto', u kojeg mogu upisivati konto troška /nabave na kojeg se knjiži neto vrijednst ulaznog računa. Ostala konta (kupac, PDV,..) ne treba def